Umowy Ramowe w prawie zamówień publicznych

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej analizy na temat umowy ramowej i kwestii odwołania.

W przypadku udzielenia zamówienia w trybie art. 314 ust. 1 pkt 3 ZamPublU oraz częściowo art. 314 ust. 1 pkt 2 ZamPublU ustawa nakazuje zamawiającemu udzielić zamówienia będącego przedmiotem umowy ramowej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia. Wówczas przepisy o odwołaniu znajdą zastosowanie. Jak wskazuje się w orzecznictwie PZP nie nakłada na Zamawiającego obowiązek przeprowadzenia postępowania szczegółowego (ofertowego), z czym wykonawcy powinni liczyć się przystępując do takiego postępowania. Umowa ramowa jest etapem pośrednim, który może – ale nie musi – doprowadzić do udzielenia zamówienia publicznego. Przedmiotem odwołania nie może być np. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosownie bowiem do definicji postępowania o udzielenie zamówienia zawartej w art. 7 pkt 18 ZamPublU, należy przez nie rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl