Prawo zamówień publicznych

Sieradzka M., „Współpraca” a zamówienie publiczne jako element oceny zamówienia in-house, LEX/el.

Sieradzka M., Zamawiający może udzielić zamówienia in-house w trybie z wolnej ręki, jeżeli spełnione zostały przesłanki ustawowe jego zastosowania, Legalis/el.

M. Sieradzka, Nowe zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich oraz solidarna odpowiedzialność wykonawcy zamówienia publicznego i podmiotu udostępniającego swój potencjał na potrzeby wykonania zamówienia publicznego, LEX zamówienia publiczne

M. Sieradzka, Cywilnoprawne skutki umowy w sprawie zamówienia publicznego. LEX/zamówienia publiczne

M. Sieradzka, Zmiany wysokości wynagrodzenia jako obligatoryjne klauzule umów w sprawach zamówień publicznych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, LEX zamówienia publiczne

M. Sieradzka, Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego BECK

Sieradzka M., Państwa UE mogą same regulować zamówienia in-house. Omówienie wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-285/18 (Irgita), LEX/el.

M. Sieradzka, Prawo zamówień publicznych. Komentarz. C.H. Beck Warszawa 2018

Sieradzka M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2018, Legalis/el.

M. Sieradzka, Przestępstwo zmowy przetargowej, C.H. Beck 2016

Sieradzka M., Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, Warszawa 2015

M. Sieradzka Aspekty praktyczne kwalifikacji porozumień przetargowych w świetle koncepcji „single economic unit” Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 4

Sieradzka M., Glosa do wyroku TS z 19.5.2009 r., C-538/07, 2014, LEX/el.

M. Sieradzka, Zakres kontraktowej swobody stron stosunku prawnego nawiązanego wskutek udzielenia zamówienia publicznego, PUG 2013, nr 10

M. Sieradzka, Zakres dopuszczalnej swobody zamawiającego w ustalaniu wysokości kar umownych w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, GLOSA 2013, nr 4.

M. Sieradzka, Sankcja utraty wadium z tytułu niezłożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 3

Sieradzka M., Opis przedmiotu zamówienia publicznego przez wskazanie na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie a kwestie równoważności oferty, PUG 2012, Nr 10.

M. Sieradzka, Interpretacja pojęcia ,,interes w uzyskaniu zamówienia publicznego” w świetle orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych, GLOSA 2012

M. Sieradzka Wykładnia pojęcia rażąco niskiej ceny w świetle orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych, GLOSA 2012, nr 1, s.82-90).

M. Sieradzka, Opis przedmiotu zamówienia publicznego przez wskazanie na konkretny znak towarowy, patent lub pochodzenie a kwestie równoważności oferty, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2012, nr 10.

M. Sieradzka, Zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Glosa 2011, Nr 2, s.91

M. Sieradzka, Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- glosa do wyroku KIO z dnia 18 marca 2009 r. KIO/UZP 258/09, Gdańskie Studia Prawnicze- Przegląd Orzecznictwa 2011, Nr 1, s.29-37;

M. Sieradzka, Zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Glosa 2011, Nr 2, s.87-95;

M. Sieradzka, Utrudnianie dostępu do rynku jako przesłanka odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011 nr 9, s.20-24;

M. Sieradzka, INSTYTUCJA WADIUM A ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, LEX/zamówienia publiczne 2011

M. Sieradzka, Glosa do wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 528/10.

Sieradzka M., Glosa do wyroku KIO z 3.2.2009 r., KIO/UZP 91/09, 2010, LEX/el.

M. Sieradzka, Interpretacja przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki- glosa do uchwały KIO z 26.09.2008 r. KIO/UZP 5/08, GLOSA 2010, nr 3, s. 51-58

M. Sieradzka, Glosa do wyroku KIO z 3 lutego 2009 r. KIO/UZP 91/09, LEX./el.,

M. Sieradzka, E-Procurement w polskim prawie zamówień publicznych (w:) Umowy w administracji pod red J.Boć, L.Dziewięcka-Bokun, Kolonia Limited Wrocław 2008, s. 293-303;

M. Sieradzka, E-Procurement w polskim prawie zamówień publicznych (w:) Umowy w administracji pod red J.Boć, L.Dziewięcka-Bokun, Kolonia Limited Wrocław 2008, s. 293-303.

M. Sieradzka, Przestępstwo utrudniania przetargu w systemie zamówień publicznych, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2007, Tom XXI AUW No 295