Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Praktyczne aspekty solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, LEX zamówienia publiczne; 2020

M. Sieradzka, Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, C.H. Beck 2016.

Glosa do wyroku TSUE z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie C 234/14 Ostas celtnieks- aprobująca
Ochrona interesów podwykonawców (dalszych podwykonawców) robót budowlanych w prawie zamówień publicznych, LEX zamówienia publiczne

M.Sieradzka, Konsument w świetle ustawy o prawach konsumenta – czy zmiany idą w dobrym kierunku? s. 251-261 w: T.Skoczny, D.Karczewska, M.Namysłowska, Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015.91.

M.Sieradzka, Cartel members’ compensation liability as a result of umbrella effect – commentary on the CJ Judgment, 5 June 2014, Case C-557/12 Kone AG and others v ÖBB Infrastructure AG, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2015, Nr 4

M.Sieradzka, Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, LEX 2015/ el.

M.Sieradzka, Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, LEX 2015/el 113

Antykonkurencyjny czy prokonkurencyjny cel udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – analiza i ocena, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4) www.ikar.wz.uw.edu.pl

Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r. XVII AmA 73/13 publikacje prawo zamówień

Glosa do wyroku SN z dnia 27 maja 2015 r. sygn. akt II CSK 483/14- aprobująca

M.Sieradzka, Istnienie ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy konsorcjum wyłącza jego antykonkurencyjny charakter. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 5(4) www.ikar.wz.uw.edu.pl

M.Sieradzka, Kryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej-  glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11-PUG 2014, nr 4.

M.Sieradzka, Identyfikacja przeszkód w skutecznym dochodzeniu przez konsumentów roszczeń z tytułu naruszenia zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w postępowaniu grupowym , Ikar 2014, nr 6

M.Sieradzka, Wzorzec przeciętnego konsumenta jako punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny nieuczciwości praktyki rynkowej- glosa do wyroku SN z dnia 4 marca 2014 r. III SK 34/13, iKAR 2014, nr 6

M.Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba zmian przepisów wywołujących wątpliwości interpretacyjne iKAR nr 2/2013

M.Sieradzka, Instrumenty ochrony interesów konsumentów w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.- potrzeba zmian?, iKAR, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, Nr 2, s.24-33).

M.Sieradzka, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- glosa do uchwały SN z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SZP 1/10- Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, Nr 5, s.28-32;

M.Sieradzka, Aspekty praktyczne koncentracji przedsiębiorców – reguły ustalania rynków właściwych (cz.III) Monitor Prawniczy 2010, Nr 3, s.172-184;

M.Sieradzka, Publicznoprawny charakter postępowania związanego z ochroną konkurencji i konsumentów- glosa do postanowienia NSA z dnia 11 lutego 2009 r., II GSK 749/2008, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2010, nr 1, s. 65-75;

M.Sieradzka, Aspekty praktyczne koncentracji przedsiębiorców- obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK a przesłanki egzoneracyjne (cz.I) Monitor Prawniczy 2009, Nr 1, s.62-64;

M.Sieradzka Aspekty praktyczne koncentracji przedsiębiorców -reguły obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (cz.II) Monitor Prawniczy 2009, Nr 2, s.126-128. ;

(M.Sieradzka, Nadużywanie pozycji dominującej na rynku przez narzucanie uciążliwych warunków umów w świetle orzecznictwa, Glosa 2009, Nr 2, s. 102-113;

M.Sieradzka, Narzucanie uciążliwych warunków umów przez przedsiębiorstwa energetyczne (w:) Prawo energetyczne- zagadnienia praktyczne pod red. M.Szydło i M.Sieradzkiej, dodatek do Monitora Prawniczego 2009, Nr 9, s.8-12;

M.Sieradzka, Uzgodniona praktyka w świetle art. 81 ust. 1 TWE – glosa do wyroku TS z 4.06.2009 r. w sprawie C 8/08 T-Mobile Netherlands BV i in. v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit- GLOSA 2010, Nr 2, s.95-103

M.Sieradzka, Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie LEX 2009/ el.;

M.Sieradzka, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 26 października 2009 r., XVII Ama 68/08-częściowo aprobująca, LEX/El.

M.Sieradzka, Wykładnia pojęcia ,,zbiorowy interes konsumentów” na tle orzecznictwa sądowego oraz organu antymonopolowego, Glosa 2008, Nr 8, s. 103-111;

M.Sieradzka Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów według regulacji nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Monitor Prawniczy 2008 (cz.II), Nr 1, s.24-31;

M.Sieradzka, Wykładnia pojęcia ,,zbiorowy interes konsumentów” na tle orzecznictwa sądowego oraz organu antymonopolowego, Glosa 2008, Nr 8, s. 103-111;

M.Sieradzka w: K.Kohutek, M.Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów , komentarz do art. 100-105 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (s.990-1013)];

M.Sieradzka w: K.Kohutek, M.Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – komentarz do art. 24-28- zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (s. 582- 691); komentarz do art. 100-105- postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (s.990-1013); 

M.Sieradzka, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów według regulacji nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Monitor Prawniczy 2007, Nr 24, s.1351-1358;

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym.
Nasza kancelaria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych, świadcząc solidne wsparcie zarówno w obszarze prawa biznesowego, jak i indywidualnego. 

Adres kancelarii

ul. Puławska 111A lok. 63
02-707 Warszawa (Mokotów)
Tel. 606-996-361
Tel. 733-555-498
mail. kancelaria@adwokat-sieradzka.pl