Prawo nieuczciwych praktyk rynkowych

M.Sieradzka, Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji 2015

J.Rasiewicz, M.Sieradzka, Praktyczne trudności w skutecznym dochodzeniu roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2012, Nr 1;

M.Sieradzka, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 26 października 2009 r., XVII Ama 68/08-częściowo aprobująca, LEX/el.)
J.Rasiewicz, M.Sieradzka, Praktyczne trudności w skutecznym dochodzeniu roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, Przegląd Prawa Handlowego 2012, Nr 1;

M.Sieradzka w: M.Zdyb, M.Sieradzka (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011 r.

M.Sieradzka, Kampanie promocyjne jako nieuczciwe praktyki handlowe- glosa do wyroku ETS z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie C-304/08 Plus, Monitor Prawniczy 2010, Nr 21, s. 1190-1195;

M.Sieradzka, Oferta wiązana jako rodzaj praktyki handlowej- glosa do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach: C-261/07 i C-299/07 VTB-VAB NW v.Total Belgium NV oraz GALATEA BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV, Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 7, s.52-58;

M.Sieradzka, Glosa do wyroku SOKiK z dnia 26 października 2009 r., XVII Ama 68/08-częściowo aprobująca, LEX/el.)

M.Sieradzka, Wzorzec ,,przeciętnego konsumenta” w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jego implikacje dla prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2008, Nr 6, s.19-23;

M.Sieradzka, Wzorzec ,,przeciętnego konsumenta” w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jego implikacje dla prawa polskiego, Europejski Przegląd Sądowy 2008, Nr 6, s.19-23.

E.Rutkowska, M.Sieradzka, Ochrona konsumenta usług kredytowych przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi banków na tle dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach rynkowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2008, s. 7-21;

E.Rutkowska, M.Sieradzka, Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców konsumentów cz.I., Prawo Bankowe 2008, Nr 2, s.43-61;

E.Rutkowska, M.Sieradzka, Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez banki wobec kredytobiorców konsumentów cz.II, Prawo Bankowe 2008, Nr 3, s. 58-72;