Prawo Budowlane i Inwestycje

Kancelaria  oferuje kompleksową obsługę kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Od wielu lat skutecznie doradzamy uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Oferujemy obsługę prawną uczestnikom procesu budowlanego już od etapu negocjowania umów.Wieloletnie doświadczenie ekspertów WGD pozwala zaoferować najlepsze rozwiązania w umowach zawieranych z uczestnikami procesu budowlanego.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 • doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, w tym zwłaszcza sytuacji faktycznych nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umow,
 • doradztwo na etapie zawierania umowy o roboty budowlane,
 • przygotowanie umowy o roboty budowlane dostosowanej do uwarunkowań konkretnego przedsięwzięcia,
 • doradztwo i reprezentowanie w sporach pomiędzy zamawiajacym a wykonawcami,
 • opracowywanie opinii prawnych, w tym uzupełniajacych dotyczącyh procesu budowlanego,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,
 • dochodzenie zapłaty wynagrodzenia od inwestora w ramach solidarnej odpowiedzialnosci inwestora na podstawie ustawy Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych, ,
 • egzekwowanie odpowiedzialności podwykonawców robót budowlanych,
 • opracowywanie i opiniowanie kontraktów z podwykonawcami i uczestnikami procesu budowlanego,
 • prowadzenie negocjacji i reprezentacja w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą /podwykonawcami,
 • reprezentowanie uczestników procesu budowlanego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, na wszystkich etapach procesu budowlanego,
 • analiza umowy deweloperskiej oraz dokonywania analiz optymalnych,
 • ocena postanowień umowy deweloperskiej pod kątem klauzul abuzywnych.