Actio autem nihil aliud est quam ius
persequendi iudicio quod sibi debetur

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

Adwokat, członek ORA w Warszawie, założyciel Kancelarii Adwokackiej MSW.

 

Zdobyła gruntowne wykształcenie prawnicze i administracyjne na renomowanych krajowych uniwersytetach- na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otrzymała dyplom Uznania Rektora UMCS dla najlepszych studentów. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Decyzja administracyjna jako publicznoprawna forma ochrony zbiorowych interesów konsumentów”. W Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych na podstawie monografii „Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji”. W 2016 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Wspólnik zarządzający w MS&W Warszawska Grupa Doradcza Sp. k.

Adwokat w Kancelarii Adwokackiej MSW oraz wspólnik zarządzający w Spółce k. MS&W Warszawska Grupa Doradcza. Obsługuje klientów biznesowych oraz prywatnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną, jak i sporządza opinie prawne Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest prawo gospodarcze, konkurencji, prawo medyczne.

Profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie dr hab. Nauk Prawnych

Prof. Nadzw. dr hab. Mec. Małgorzata Sieradzka, jest aktualnie zatrudniona na stanowisku profesora na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego oraz kierownikiem Instytutu Zamówień Publicznych. Prowadzi zajęcia z prawa gospodarczego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Bierze czynny i bierny udział w licznych konferencjach naukowych polskich i zagranicznych, prowadzi  szkolenia.

 

adwokat-sieradzka-1
DSC_5725_1aostre_02

15 letnia praktyka prawnicza

Praktykę prawniczą prowadzi od 2007 r. Pracowała w kilku renomowanych kancelariach prawniczych zdobywając gruntowne przygotowanie zawodowe. Jest Autorką monografii, komentarzy do ustaw (również we współautorstwie), rozporządzeń, glos do wyroków TSUE, Sądu Najwyższego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej Izby Odwoławczej Jej publikacje są cytowane w decyzjach Prezesa UOKiK, orzeczeniach sądów (np. decyzja Prezesa UOKiK z dnia 14.7. 2009 r., DDK 2/2009, s.13, 17; decyzja Prezesa UOKiK z dnia 20.12.2010 r. RBG 20/2010, s. 9, wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2011 r., VI SA/WA 26/11, www. orzeczenia-nsa.pl/wyroki/vit-SA-Wa-26-11, wyrok KIO z 18.04.2011 r. sygn. akt KIO/732/11, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r., sygn. akt XXII GWzt 8/09, Biuletyn Izby Cywilnej SN nr 3/2011, s.24). Jest publikacje naukowe są szeroko cytowane w doktrynie, jak i powoływane w orzecznictwie sądowym.

Profesjonalne szkolenia

Prowadzi szkolenia dla instytucji, a także adwokatów i aplikantów adwokackich w tym dla KIO, PARP, szpitali, podmiotów publicznych. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Stale podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w konferencjach naukowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz CARS.

Prowadzi także działalność dydaktyczną. Jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów prawo administracyjne, prawo budowlane, prawo konkurencji, prawo zamówień publicznych.

pic-67_02