Nowe prawo holdingowe - zajęcia dla aplikantów adwokackich

MEC. Małgorzata Sieradzka tym razem przybliżyła aplikantom nowe regulacje dotyczące prawa holdingowego. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie z dniem 13 października 2022 r. wprowadziła nową dla prawa spółek instytucję – prawo grup spółek, tzw. prawo holdingowe. Wprowadzony został nowy Dział IV. Grupa spółek – przepisy art. 21(1) – 21(16) KSH.

Nowe przepisy obejmują w szczególności:

 • definicję grupy spółek;
 • utworzenia grupy spółek;
 • zakres wiążących poleceń dla organów spółek wchodzących w skład grupy;
 • regulację odpowiedzialności organów spółek z grupy spółek wobec spółek zależnych oraz wierzycieli;
 • wzajemne relacje podmiotów wchodzących w skład holdingu;
 • regulacje przymusowego wykupu udziałów i akcji w ramach grupy spółek;
 • sankcje za nieprzestrzeganie regulacji holdingowych

Wprowadzenia do polskiego prawa regulacji prawnej prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego) miało na celu uregulowanie relacji prywatno-prawnych między spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, a także ich wpływu na pozostałych interesariuszy, na których wpływ mają nowe regulacje. W szczególności nowe prawo uwzględnia:

 • interes wierzycieli,
 • relacje i odpowiedzialność członków organów spółek należących do holdingu oraz
 • prawa drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej.

Grupa spółek oznacza zgodnie z Art. 4 § 1 pkt 4 KSH spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne (SPÓLKI KAPITAŁOWE), kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi

Warunki wydania wiążącego polecania to:

 • powzięcie uchwały zarządu spółki będącej adresatem polecenia (z o.o. lub akcyjnej);
 • Istnienie uzasadnienia wydania polecenia- czyli interesu grupy spółek dot. wyłącznie prowadzenia spraw spółki
 • wiążące polecenie powinno być wydane przez organ spółki dominującej uprawniony do prowadzenia jej spraw spółki i reprezentacji. Wiążące polecenie będzie mógł też wydać prokurent albo pełnomocnik
 • rejestracja czynności w KRS – muszą zostać ujawnione informacje o przynależności do grupy spółek zarówno przez spółkę dominującą, jak i spółkę zależną.
 • Od momentu zarejestrowania w KRS spółki będą mogły stosować tak zwane prawo holdingowe
Źródła do artykułu