Adres

ul. Puławska 111A lok. 63 02-707 Warszawa (Mokotów) (przy Woronicza) 3 piętro, klatka B

Godziny pracy

Pon-pt od 9.00 - 17.00  Klauzula Informacyjna
  Dla Klientów Kancelarii

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat. Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa.
  2. Pana/Pani dane osobowe, Państwa pracowników, współpracowników, podwykonawców, kontrahentów będą przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie potrzebnym do świadczenia. pomocy prawnej.
  3. Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02- 707 Warszawa zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w niezbędnym. zakresie i w celu realizacji zawartej umowy o współpracy bądź powierzonego zlecenia lub dzieła.
  4. Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Po ustaniu umowy Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa zobowiązuje się do usunięcia (lub zwrotu) powierzonych danych, w terminie 14 dni, ze wszystkich nośników, programów, aplikacji i kopii, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.
  5. Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa deklaruje, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są do zachowania poufności.
  6. Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych. przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
  7. Kancelaria Adwokacka MSW Adwokat Małgorzata Sieradzka, ul. Puławska 111A lok. 63, 02-707 Warszawa zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne określone w art. 32 RODO adekwatne do stwierdzonego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności mogą to być podmioty kadrowe, księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską bądź płatniczą.
  9. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku współpracy bądź zlecenia oraz w odpowiednim okresie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
  10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu. 
  13. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
  14. Podanie przez Pana/Panią dane osobowe są wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o współpracy, zlecenia bądź o dzieło i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych.